SYLLABUS

Tai Chi

Yang Tai Chi 24 (Beijing Form)

Wudang Tai Chi 28

Chen Taijiquan 83 (Xinjia Yilu)

Qigong

Baduanjin (Eight Pieces of Brocade)

Yi Jin Jing (Muscle-Tendon Change Classic)

Wudang Five Animal Qigong

Li Dan Gong (Wudang)

Jian Gong (Sword Qigong)

Yu Ji Gong (Jade Pole Qigong)

Taiyi Wuxing Nine Palace Qigong

Shuang Jian Gong (Double Sword Breaker Qigong)

Liang Yi

Taiyi Wuxing Quan

Xuan Wu Quan

Taihe Quan

Yu Ji Quan

Weapons

Chen Taiji Jian (Sword), Dao (Sabre), Guandao (Halberd)

Wudang Zi Wu Suo Hou Qiang (Meridian Spear)

Other Forms

Wudang 6-Times Xingyi Elbow

Beihai Gong