Syllabus and Classes

SYLLABUS

QIGONG

Wudang Five Animal Qigong (Turtle, Crane, Snake, Tiger & Dragon)

Ba Duan Jin (Eight Pieces of Brocade)

Yi Jin Jing (Muscle and Tendon Change Classic)

Li Dan Gong (Wudang)

Yu Ji Gong (Jade Pole Qigong)

Taiyi Wuxing 9 Palace Qigong (Jiu Gong Xuanzhuan Shier Fa)

Sword Qigong

TAI CHI

Yang Tai Chi 24 (Beijing Form)

Wudang Tai Chi 28

Chen Tai Chi 83 (Xinjia Yilu / First Form)

WEAPONS

Chen Taiji Jian (Sword)

Chen Taiji Dao (Sabre)

Chen Taiji Guandao (Halberd)

Wudang Taihe Gun (Staff)

Wudang Zi Wu Suo Hou Qiang (Meridian Spear)

LIANG YI

Wudang Taiyi Wuxing Quan

Wudang Xuan Wu Quan

Wudang Taihe Quan

Yu Ji Quan (Jade Pole Fist)

OTHER FORMS

 

Wudang 6-times Xingyi Elbow

CLASSES

Live classes: currently only 1:1 available.

Online Qigong classes: see here

 

No teaching from mid-December to mid-January

 

push_logocolour.png
Back to Top
©Beihai Tai Chi 2020